کارمزدهای واریز و برداشت ریالی

  • کارمزد واریز ریال به نوبیتکس صفر است.
  • کارمزد برداشت ریال به دلیل هزینه‌های بانکی و درگاه بانکی برای تسویه، به صورت زیر می‌باشد:
میزان برداشت ریالیکارمزد برداشت
کمتر از ۴۰۰ هزار تومانیک درصد میزان برداشت
۴۰۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان۴۰۰۰ تومان
بیشتر از ۵۰ میلیون تومان۴۰۰۰ تومان به ازای هر ۵۰ میلیون تومان

 

آموزش‌های مشابه